• Strona główna
 • Na czym polega praca komornika
 • Licytacje
 • Pisma do pobrania
 • Kontakt
 • Na czym polega praca komornika

  Zakres właściwości miejscowej komornika sądowego Agaty Krasiczyńskiej - Knuter obejmuje części miasta Wrocławia  w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Fabryczna i Psie Pole.

  Wykaz terytorialny ulic należących do właściwości rewiru komorniczego można znaleźć na stronie internetowej Izby Komorniczej we Wrocławiu, w zakładce wykaz terytorialny: http://izba-komornicza.pl

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych komornikowi powierza się następujace zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym eurpoejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego,
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza,
  4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

  Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych, poza zadaniami określonymi powyżej, komornik wykonuje następujące czynności:

  1. na zlecenie sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 (1) kodeksu postępowania cywilnego osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod danym adresem nie zamieszkuje,
  2. na zlecenie podmiotu, o którym mowa powyżej, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata,
  3. sporządza protokół stanu faktycznego,
  4. na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyzszej oferty.