• Strona główna
 • Na czym polega praca komornika
 • Licytacje
 • Pisma do pobrania
 • Kontakt
 • II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dr Agata Krasiczyńska-Knuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej XI Wydział Cywilny 50-046 Wrocław, Świebodzka 5 sala 205 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 54-152 Wrocław, ul. Kozanowska 69  wraz z prawem własności - budynku (obiektu sportowego) oraz zagospodarowania działki 3/4, dla której  Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WR1K/00111325/5.

   Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,2484 ha (tj. 12 484 m2), znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 3/4, AM-4, obręb: Kozanów, jednostka ewidencyjna: miasto Wrocław. Nieruchomość jest położona we Wrocławiu, przy ulicy Kozanowskiej nr 69, posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest opisana w księdze wieczystej jako grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 6 maja 2098 roku, przeznaczony pod budowę obiektu spotowo-rekreacyjnego. W latach 1999-2001 działka została zabudowana, zgodnie z celem na jaki została oddana w użytkowanie wieczyste tj. kompleksem sportowym (obiekt sportowo-rekreacyjny) składającym się z hali tenisowej z 4 kortami do gry, hali squasha, hali badmintona, siłowni, odnowy bilogicznej wraz  częścią gastronomiczną i administracyjno-socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 4 579,7 m2, powierzchni zabudowy 5 239 m2 i kubaturze 40 748,4 m3.Obiekt posiada przyłącze do do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wyposażony jest w instalację elektryczną, piorunochronną, wodno - kanalizacyjną, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania , wentylacyjną, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. 

   Suma oszacowania wynosi 6 339 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     4 226 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 633 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

  ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 18 10501575 1000 0092 4596 1918 lub PeKaO S.A. 98 1240 3464 1111 0000 3558 6252 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w  kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  wróć